باور های گذشته مردمان روستای فخرآباد برای رفع بلاهای طبیعی از قبیل طوفان

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
باور های گذشته مردمان روستای فخرآباد برای رفع بلاهای طبیعی از قبیل طوفان و سیل

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)