پل های ارتباطی روستای فخرآباد:

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
پل های ارتباطی روستای فخرآباد:

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)