افتتاح شبکه ملی دیجیتال در روستا فخرآباد

افتتاح شبکه ملی دیجیتال در روستا فخرآباد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
افتتاح شبکه ملی دیجیتال در روستا فخرآباد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)