سایت دهاتما برای جامعه روستایی استان یزد افتخار آفرید

سایت دهاتما برای جامعه روستایی استان یزد افتخار آفرید

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
سایت دهاتما برای جامعه روستایی استان یزد افتخار آفرید

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)